IDEAL GAS - REAL GAS

Materialets tillstånd är flytande, fast ämne och gas, vilket kan erkännas av deras grundläggande egenskaper. Fast material har en stark komposition och molekylär attraktion, vilket ger dem exakta former och massor, och vätskor är behållarformade eftersom molekylerna rör sig i harmoni med varandra och gaserna sprids i luften när molekylerna rör sig fritt. Gasernas egenskaper är mycket olika. Det finns starka gaser som reagerar med andra ämnen, de har också en mycket stark lukt och några av dem kan lösas i vatten. Här kan vi lyfta fram några av skillnaderna mellan idealgas och faktisk gas. Beteendet hos verkliga gaser är mycket komplicerat och de ideala gaserna är mycket enklare. Beteendet hos verklig gas kan klargöras ytterligare genom en fullständig förståelse av den ideala gasens beteende.

Denna ideala gas kan betraktas som en "punktmassa". Detta betyder helt enkelt att partikelns massa är mycket liten vid nästan noll. Därför har den ideala gaspartikeln inte samma storlek som den verkliga gaspartikeln, eftersom faktiska gaser består av molekyler eller atomer som vanligtvis upptar mycket lite utrymme. I ideal gas sägs kollision eller chock mellan partiklar vara elastiska. Med andra ord, partikelkollision har inte attraktiv eller avvisande energi. På grund av bristen på intermolekylär energi förblir de kinetiska krafterna oförändrade i gasmolekylerna. Däremot kallas kollisionen av partiklar i verkliga gaser elastisk. Verkliga gaser består av partiklar eller molekyler som interagerar mycket starkt med skadlig energi eller attraktiv energi, som vattenånga, ammoniak, svaveldioxid och så vidare.

Det ideala gastrycket är mycket större än det faktiska gastrycket eftersom de inte har attraktiva krafter som gör att molekylerna kan hålla ihop när partiklar kolliderar. Detta innebär att partiklarna utsätts för mindre energi. Skillnader mellan ideala gaser och faktiska gaser kan förstås tydligare när trycket är högt, när gasmolekylerna är stora, temperaturen är låg och gasmolekylerna utsöndrar kraftfulla attraktiva krafter.

PV = nRT är en idealisk gasekvation. Denna ekvation är viktig för sin förmåga att kombinera alla grundläggande egenskaper hos gaser. T anger temperatur och ska alltid mätas i Kelvin. "N" betyder antalet varor. B är volymen som vanligtvis mäts i liter. P betecknar tryck, som vanligtvis mäts i atmosfären (atm) men kan också mätas i pascaler. R är en idealisk gaskonstant som aldrig förändras. Å andra sidan, eftersom alla verkliga gaser kan omvandlas till vätska föreslog den nederländska fysikern Johannes van der Waals en modifierad version av den ideala gasekvationen (PV = nRT).

(P + a / V2) (V - b) = nRT. Värdet på "a" är konstant som "b" och måste därför bestämmas experimentellt för varje gas.

Sammanfattning:

1. Ideal gas har inte verklig volym, faktisk gas har verklig volym.

2. Ideal gas har ingen massa och verklig gas har massa.

3. Den ideala kollisionen med gaspartiklar är elastisk och inte riktigt elastisk.

4. I ideal gas ingår ingen energi när partiklar kolliderar. I verklig gas är partikelkollisioner energikrävande.

5.Trycket är högre i idealgas än faktisk gas.

6. Ideal gas motsvarar PV = nRT-ekvation. Faktisk gas (P + a / V2) (V - b) = nRT motsvarar ekvationen.

Referenser